หนังสือเดินทาง สิ่งสำคัญที่นักท่องเที่ยวขาดไม่ได้ – ตอนที่ 2

ขั้นตอนการยื่นทำ Passport
1. รับบัตรคิว
2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลข 13 หลัก (หากไม่มีเลข 13 หลัก
ต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดง) พร้อมเอกสารหลักฐานอื่น เช่น
หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ
3. วัดส่วนสูง เก็บลายพิมพ์นิ้วมือนิ้วชี้ซ้าย และนิ้วชี้ขวาด้วยเครื่องสแกนเนอร์
และถ่ายรูปใบหน้า
4. แจ้งความประสงค์ หากต้องการขอรับเล่มทางไปรษณีย์ (จะมีค่าส่ง 40 บาท)
5. ชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (พร้อมด้วยค่าส่งไปรษณีย์ หากต้องการให้จัดส่ง)
6. รับใบเสร็จรับเงิน และรับใบนัดรับเล่มตามวันที่กำหนดไว้
เวลาที่ใช้ในการทำหนังสือเดินทาง
ระยะเวลาการในการรับเล่มของหนังสือเดินทางนั้น จะใช้เวลาในการออกเอกสาร
ขึ้นอยู่กับสถานที่ ที่ได้ไปทำ และวิธีการรับ
● ยื่นที่กรมการกงสุล สามารถรับหนังสือเดินทางได้ 2 วันทำการ ไม่นับวันยื่นคำร้อง
หากรับทางไปรษณีย์จะได้รับใน 5 วันทำการ
● ยื่นที่สำนักงานสาขาในกรุงเทพฯ (ปิ่นเกล้าและบางนา)
จะได้รับหนังสือเดินทางภายใน 2 วันทำการ ไม่นับวันยื่นคำร้อง
หากรับทางไปรษณีย์จะได้รับใน 5 วันทำการ
● กรณียื่นคำร้องที่สำนักงานสาขาในต่างจังหวัดและขอให้จัดส่งทางไปรษณีย์
(ในเขตเมือง) จะได้รับหนังสือเดินทางภายใน 5 วันทำการ
สำหรับผู้ขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ แนะนำให้มารับเล่มด้วยตนเอง
เพื่อให้ผู้ถือหนังสือเดินทางมีความคุ้นเคยกับ
การใช้หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบตรวจคนเข้าเมืองอัตโนมัติ
หากไม่สามารถไปรับเล่ม Passport เองได้ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับเล่ม
Passport แทนได้ หรือจะให้จัดส่งทางไปรณีย์ก็ได้
การลงทะเบียนทำพาสปอร์ตล่วงหน้า
คุณสามารถเลือกวันเวลา และสาขาที่จะเข้าไปทำหนังสือเดินทางได้
โดยการลงทะเบียนทำ Passport ล่วงหน้า ซึ่งเปรียบเสมือการจองคิวล่วงหน้า
โดยเข้าไปลงทะเบียนได้ผ่านทาง www.passport.in.th

การลงทะเบียนล่วงหน้าใช้สำหรับการยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางธรรมดาเท่านั้น
● สมัครสมาชิก 1 บัญชี ต่อ 1 ท่าน ต่อ 1 รายการจอง
● สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ 1 วันทำการ (ไม่นับวันที่ทำรายการ วันเสาร์-อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์) และทำรายการล่วงหน้าได้ไม่เกิน 5 วันทำการ
● ต้องมารายงานตัวและแสดง QR Code ต่อเจ้าหน้าที่ ณ
สำนักงานที่ท่านลงทะเบียนขอรับบริการไว้อย่างน้อย 30 นาที ก่อนเวลาขอรับบริการ
ไม่เช่นนั้นจะถือว่าเป็นการยกเลิกคิว
● หากการลงทะเบียนถูกยกเลิกตามข้างต้น
คุณจะไม่สามารถใช้บริการลงทะเบียนล่วงหน้าได้อีกภายใน 30 วัน
ข้อมูลที่กรอกต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน และเป็นข้อมูลจริงเท่านั้น
● เตรียมเอกสาร และเตรียมหลักฐานในการทำ Passport ให้ครบถ้วนตามที่กำหนด
เงื่อนไขในการออกหนังสือเดินทางเป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงการต่างประเทศ
ว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2)

วิธีการทํา passport แบบเร่งด่วน
1. ทำพาสปอร์ตเล่มด่วน ได้รับเล่มภายในวันทำการเดียวกัน
– ยื่นคำร้องและชำระเงินให้เสร็จภายในเวลา 12.00น. (รับบัตรคิวก่อนเวลา 11.30 น.)
– ขอรับเล่มได้ในวันเดียวกันที่ฝ่ายจ่ายเล่ม กรมการกงสุล ตั้งแต่เวลา 15.30 – 14.30 น.
– ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทางแบบเร่งด่วน 3,000 บาท
– ให้บริการเฉพาะที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ เท่านั้น
2. ทำพาสปอร์ตเล่มด่วนได้รับเล่มในวันทำการถัดไป
– รับเล่มในวันทำการถัดไป (24 ชม. นับจากชำระเงิน)
– ให้บริการเฉพาะที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ เท่านั้น
– ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง 2,000 บาท
หมายเหตุ : หนังสือเดินทางเล่มด่วนจำกัดโควต้าการให้บริการรวมกันวันละไม่เกิน 400
เล่มเท่านั้น และไม่มีบริการเหล่านี้ที่สำนักงานศูนย์บริการฯ กระทรวงแรงงาน
และหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. Call Center 02 572 8442 (24 ชม.)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *